Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Matho, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 1. Prijsopgaven en offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig.
 2. Prijsopgaven en offertes zijn enkel geldig voor de huidige opdracht en niet noodzakelijk voor daaropvolgende opdrachten.
 3. De opdrachtgever erkent onderling emailverkeer als een wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 4. De opdrachtgever bevestigt dat de door hem/haar verstrekte gegevens (zowel tekstueel als grafisch) correct en volledig zijn. De opdrachtgever bevestigt dat Matho niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard dan ook, door de door hem/haar aangeleverde foutieve of onvolledige informatie.
 5. De opdrachtgever bevestigt dat de door hem/haar verstrekte gegevens (zowel tekstueel als grafisch) zijn/haar eigendom zijn, vrij van copyright zijn, of dat hij/zij een overeenkomst met de wettelijke eigenaar van deze gegevens heeft.
 6. Leveringstermijnen voor onze diensten zijn enkel een indicatie en zijn niet bindend.
 7. De opdrachtgever geeft Matho bij elke bestelling automatisch de toestemming om de gemaakte ontwerpen te gebruiken voor commerciële doeleinden, zo dit toepasselijk wordt geacht. De opdrachtgever kan dit weigeren door dit vooraf mee te delen.
 8. In geval van vertragingen, van welke aard ook, veroorzaakt door de opdrachtgever, heeft Matho het recht met tussentijdse facturen te werken voor reeds geleverde prestaties. Matho heeft tevens het recht te eisen dat deze tussentijdse facturen voldaan zijn alvorens aan de opdracht wordt verder gewerkt.
 9. Betalingen dienen binnen de 21 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 10. Wanneer de betaling binnen de 21 kalenderdagen na factuurdatum niet is voltrokken, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50€ en met een rente van 1.25% per maand over het totale verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum, en waarbij elke begonnen maand zal worden aangerekend als een volledige maand. Deze schadevergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12.50€ administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele gerechtskosten voortvloeiend uit het niet betalen van een factuur zijn ten laste van de opdrachtgever.
 11. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Matho is de opdrachtgever betalingsverplicht. Deze overeenkomst kan via email worden afgesloten. Het sluiten van deze overeenkomst impliceert tevens het aanvaarden van onze algemene voorwaarden.
 12. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent alleen bevoegd.